Doelstelling

De Regionale Dierenambulance Haarlem e.o. & Haarlemmermeer is ruim 25 jaar geleden opgericht.
Het was een particulier initiatief en is het tot op heden nog steeds.
Wij zijn ondergebracht in een stichting en werken zonder subsidies.
Onze inkomsten genereren wij uit de opbrengsten van de ambulances, donaties, chippen van huisdieren en de jaarlijkse collecte.
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of enige andere vorm van vergoeding.
Al onze baten worden besteed aan het doel waarvoor onze stichting is opgericht: Het helpen van dieren in nood. Dit betreft huisdieren maar ook klein wild. Hierbij moet u denken aan vogels, konijnen, hazen, vleermuizen, reptielen etc.
Vossen en herten zijn eigendom van de provincie die ons geen toestemming geeft hulp te verlenen tenzij hier specifiek door overheidsinstanties om gevraagd wordt.
Ook voor (klein) vee hebben wij geen toestemming van de overheid. Onder vee wordt verstaan alle
hoefachtigen alsmede alle soorten pluimvee. Dit geldt voor zowel agrarische als voor hobby dieren. Deze dieren mogen wij geen hulp bieden tenzij de overheid ons hier uitdrukkelijk om verzoekt. De reden hiervoor is dat wij niet toegerust zijn om deze dieren te helpen. Denk daarbij aan het formaat van de dieren, transportmogelijkheid, kennis omtrent deze dieren alsmede het voorkomen/behandelen van besmettingen zoals vogelgriep.

ANBI

Doordat wij een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instantie) status hebben, kunnen wij ten volle profiteren van erfenissen en legaten. Hiervoor zijn wij geen belasting verschuldigd. Ook kunt u doneren door een zgn lijfrente. U geeft aan dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Vroeger moest dat vastgelegd worden bij een notaris, tegenwoordig hoeft enkel een formulier ingevuld te worden. Dit sturen we u gaarne toe. Daarmee heeft u een aftrekpost giften die niet aan een drempelbedrag gebonden is. Bij uw aangifte moet dan wel ons RSIN nummer vermeld worden. Ons RSIN nummer is: 800346117 

Bestuur

Het bestuur van de RDA bestaat uit vijf vrijwilligers:

 

Voorzitster  Ann Kauling
Secretaris  David van Odyck
Penningmeester  Peter Koster
Algemeen/TD  Eduard Oosterbroek
Techniek Giel Spreeuw

 

Overzicht inkomsten - uitgaven 2016

  inkomsten   uitgaven
       
donaties 26070,51    
ritten 5659,26    
diversen (incl teruggaaf BTW) 3823,50    
BTW 1188,27   2652,39
ehbo aan   dieren     164,00
diesel     2323,08
vaste kosten auto's     1806,25
variabele   kosten auto's     1842,01
personele kosten     2059,26
vaste kosten   kantoor     8918,16
variabele   kosten kantoor en porto     3136,57
kantoor katten     209,55
keuken en sanitair      1026,17
automatisering     300,43
telefonie     2248,33
diversen     1330,21
toe/afname saldo     8725,13
   _________   _________
totaal 36741,54   36741,54

Donaties zijn o.a. Bijdragen van donateurs, vriendenloterij, dierenlot, collecte.

Keuken en sanitair zijn o.a. koffie, thee, soep maar ook zeep, schoonmaakmiddel, wasmiddel, toiletpapier, desinfectiemiddelen

Telefonie betreft vaste telefoonlijnen en mobiele telefoons.